TÜZÜK

Balıkesir ili Karesi, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe,
Sındırgı, Susurluk, Bigadiç, Edremit, Burhaniye ilçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
KURULUŞ
MADDE 1-Bu tüzük hükümlerini kabul ederek birliğe giren ve girecek olan gerçek veya tüzel kişiler arasında Balıkesir ili Karesi, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Bigadiç, Edremit, Burhaniye ilçeleri kanatlı hayvan eti üreticileri birliği kurulmuştur.
Birliğin merkezi Karesi Balıkesir dir.
ÇALIŞMA ALANI
MADDE 2- Balıkesir ili Karesi, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Bigadiç, , Edremit, Burhaniye ilçeleri.
AMAÇ
MADDE 3- Kanatlı hayvan eti üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda öngörülen kanatlı hayvan eti üretimini talebe göre planlamak, ürünün kalitesini denetlemek ve iyileştirmek, birlik aracılığıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün pazarlamak, ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.
ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4- Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a) Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
b) Üyelerinin ürettiği ürünlere pazar bulmak, pazar arzını düzenlemek.
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.
f)  Eğitim ve buna ilişkin sertifika vermek, yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.
i)  Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.
j)  Üyeleri adına ürün depolanmasını sağlamak, gerektiğinde bu amaçla depo kiralamak veya kiralanmasına yardımcı olmak.
k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
l)  İlgili her türlü kaydı tutmak.
m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.
o) Birliğin çalışma konularıyla ilgili tesisler yapmak ve/veya bankalardan ilgili kurum ve kuruluşlardan teşvik ve hibe almak, bankalar ile üyeler lehine sözleşme imzalamak.
p) Üyelerinin her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.
r) Çalışma konularıyla ilgili şirket, iktisadi işletme kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
s) Çalışma konularıyla ilgili gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.
ş) Çevre korumaya yönelik olarak özellikle su, toprak ve peyzaj kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim uygulamaları ve teknikleri ile çevre dostu atık uygulamalarını yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunmak.
t) Çalışma konularıyla ilgili kiralama işleri yapma ve satın alma işlemlerini yapmak.
u) Birlikle ilgili iş ve işlemlere ilişkin web sitesi, merkezi otomasyon yazılımları yapmak veya yaptırmak.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİĞE KABUL
ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 5- Aşağıdaki şartlara haiz ve bu şartları yerine getiren medeni haklarını kullanma yeterliliğe sahip gerçek kişilerle tüzel kişiler birliğe üye olabilir. Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanatlı hayvan eti üreticisi olmak ve pazara yönelik üretimde bulunmak,
b)Ürettiği ürününü üretici birliği aracılığıyla pazarlamayı taahhüt etmek.
c) Çiftçi belgesi sahibi olmak.
d) Gerçek kişiler bakımından on sekiz yaşını doldurmuş olmak.
e) Aynı ürün veya ürün grubunda başka bir üretici birliğine üye olmamak.
f) Kuruluşta bu tüzüğü imzalamış olmak veya sonradan birliğe girişte bu tüzük hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair bir üyelik dilekçesi vermiş olmak,
ÜYELİĞE KABUL
MADDE 6- Üyeliğe alınmak için tüzük hükümlerinin kabul edildiğini gösteren bir üyelik dilekçesi düzenleyerek yönetim kurulu başkanlığına başvurmak gerekir. Yönetim kurulu, giriş isteğinde bulunanların tüzükte gösterilen üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak, uygun olanların kabul veya olmayanların reddi şeklinde en çok 30 gün içerisinde talebi karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.
Giriş aidatının peşin ödenmesi ile üyeliğe hak kazanılır.
Tüzel kişilerin üyelik başvurusunda yetkili organlarınca bir temsilcinin belirlenerek yetkilendirilmesi gerekir.
Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üreticilerin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mahkemeye başvurma hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 7-Birlik üyelerinin hakları şunlardır:
a) Hak ve vecibelerde eşitlik,
b) Genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma,
c) Organlarına seçilme,
d) Bilgi edinme hakları vardır.
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8- Birlik üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uymak,
b)Birliğin çıkarlarına ve alınan kararlara aykırı davranışlarda bulunmamak, birliğin yapacağı hizmetlere yardımcı olmak,
c)Yüklendiği giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatları ve üyelere sağlanan birlik faaliyetleriyle ilgili hizmet payı veya ücretleri zamanında ödemek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 9- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir. Birlikten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır. Üyelikten çıkma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
MADDE 10 - Üyelik aşağıdaki durumlarda düşer
a) Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen üyelik şartlarını yitirmek,
b) Ölüm hali,
c) Hakkında gaiplik kararı olanlar.
Üyelikten düşmek üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Hayatta olması halinde kendisi, üyenin ölümü ve/veya gaiplik durumunda varis veya varisleri birliğe olan borçları altı ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.
Üyelikten düşme, birlik yönetim kurulu kararı ile olur. Birlik, üyenin kendisine ya da ölen üyenin varis veya varislerine üyelikten düşme durumunu yönetim kurulu karar tarihini müteakip bir ay içerisinde yazılı olarak tebliğ etmekle ve üyelikten düşme işlemini üyelik defterine işlemekle yükümlüdür.
Üyelikten düşme işlemi genel kurul kararı gerektirmez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 11- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir,
a) Kanun, yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek,
b) Birliğin amacına ve çalışma konularına aykırı faaliyet göstermek,
c) Üyelik aidatlarını, hizmet payları ve hizmet karşılığı alınacak ücretleri belirtilen sürelerde ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini zamanında yerine getirmemek,
d) Tüzüğün 8. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.
Üyeler tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.
Birlikten çıkarma gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defterine ve üyeler defterine işlenir. Üye, yönetim kurulunun kendisi hakkında aldığı çıkarılma kararına karşı, genel kurul toplantısında bu konuyla ilgili olarak alınacak kararda oyunu kullanamaz, ancak karşı görüşünü genel kurul tutanağına geçirtir.
Genel kurulca çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan üyeye on gün içinde tebliğ edilir.
ÜYELİĞE TEKRAR ALINMA ŞARTLARI
MADDE 12- Birlik üyeliği sona erenlerin, sona erme sebeplerinin ortadan kalkması halinde tekrar üyeliğe kabulde üyelik şartları aranır.
Üreticilerin üyeliğe kabul edilmeleri halinde giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemeleri zorunludur. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK AİDATI ve ÖDEME ŞEKLİ
ÜYELİK AİDATI
MADDE 13- Birliğin üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kuruluş genel kurulu yapılıncaya kadar, birliğin kuruluş aşamasında ilk giriş aidatı 275.- TL’dir. Daha sonraki giriş ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir.
BORÇLANMA VE BAĞIŞ
MADDE 14 – Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için genel kurul kararı almak koşulu ile bankalardan ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir. Birlik, resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.
SORUMLULUK
MADDE 15 - Birlik alacaklılarına karşı yalnız tüm aktifleriyle sorumludur.
BİLGİ EDİNMEK HAKKI
Madde 16- Yönetim kurulunun faaliyet raporu, hazirun listesi, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısından bir ay önce üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.
TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA
MADDE 17- Birliğin ticari defter ve belgeleri ile ilgili konularının incelenmesi genel kurulun açık bir izni veya yönetim kurulunun kararı ile olur. İncelenmesine izin verilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiç bir üye birlik iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye ne şekilde olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait iş sırlarını sonradan üyelik haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır.
Birlik çalışanları görev yaptığı süre veya işten ayrılma durumlarında öğrenmiş olduğu birliğe ait iş sırlarını daima gizli tutmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
BİRLİĞİN ORGANLARI
MADDE 18- Birliğin organları şunlardır:
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu.
GENEL KURUL
MADDE 19- Genel kurul bütün üyeleri temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,
b)Çalışma raporlarını incelemek,
c)Yönetim Kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek,
d)Kesin hesapları kabul veya reddetmek,
e)Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,
f)Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi ve uygulanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
g)Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek,
h)Merkez birliğine temsilci seçmek,
i)Üyelikten çıkarılmayı onaylamak,
j)Diğer karar ve tedbirleri almak.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 20- Genel Kurul;
1- Kuruluş,
2- Olağan,
3- Olağanüstü olmak üzere 3 şekilde toplanır.
KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 21- Kuruluş genel kurulu, birlik tüzüğünün Bakanlıkça tescilinden sonra en geç 6 ay içerisinde kurucu yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır.
Toplantı tarihine kadar geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilenler kuruluş genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 22- Birlik genel kurulu birliği meydana getiren üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır. Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun daveti ile iki yılda bir, hesap devresi sonundan itibaren en geç dört (4) ay içinde yapılır. Birlik genel kuruluna, genel kurul ilan tarihinden otuz gün önce birliğe üye olan katılabilir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 23- Birlik işlerine ilişkin genel kurulca görüşülmesi gerekli hususların ortaya çıkması halinde olağanüstü genel kurul, denetim kurulunun veya yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin 1/3’nün noter vasıtasıyla yazılı talebiyle otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Denetim kurulu veya yönetim kurulu, olağanüstü toplantıya çağırmazsa; yazılı talepte bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme madde ilavesi yapılamaz.
TOPLANTI YERİ
MADDE 24- Genel kurul toplantıları birlik merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul toplantısının yapılacağı yer, üye sayısı dikkate alınarak belirlenir
ÇAĞRI ŞEKLİ VE GÜNDEM
MADDE 25-Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya birliğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Tüzüğün değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve üye olması halinde Merkez birliğine gönderilir.
Genel kurul üyelerinin en az 1/3’ünün yazılı talebi tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Toplantı için bakanlık temsilcilerinin atanması İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yazılı olarak istenebilir.
Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Yönetim ve denetim kurulunca hazırlanan raporların okunması ve müzakeresi,
3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
5) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
6) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti,
7) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi,
8) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9) Gerekli görülecek diğer hususlar.
Gerekli görülecek diğer hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “Gerekli görülecek diğer hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez. Kanun ve tüzük gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
HAZİRUN LİSTESİ
MADDE 26- Yönetim kurulunca genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Hazirun listesinde üyelerin üyeliğe kabul tarihi, üyelik numarası, T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, ikametgâh adresi ve imza haneleri bulunur.
Birlik, genel kurul ilan tarihinden önce tüzel kişiden genel kurula katılacak temsilcinin bildirilmesini yazı ile ister. Tüzel kişiler genel kurul ilan tarihinden önce temsilcisini yazılı olarak birliğe bildirmek zorundadır. Birlik tüzel kişinin bildirdiği temsilciyi hazirun listesine dahil eder.
TOPLANTI USULÜ VE TOPLANTIYA BAŞLAMA
MADDE 27- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve birliğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise bir saat beklenir. Bir saat sonunda da gelmezse toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman ve oy tasnifçisi seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Olağan genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 28- Kimlik belgesini göstermeyenler, hazirun listesini imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.
Divan başkanlığına, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetim kurulu üyeleri ve birlik personeli seçilemez. Divan Başkanlığı, birlik üyeleri ve merkez birliği temsilcileri arasından seçilir.
Birlik organlarının seçiminin gizli yapılması halinde yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan başkanlığına kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanlığı ve bakanlık temsilcileri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Medeni Kanunun 75 inci maddesine göre Sulh Hakimliğinin 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde, yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
KARAR NİSABI:
MADDE 29- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve birliğin feshi hakkında karar alınabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 ünün toplantıda hazır olması ve toplantıya katılan üyelerin de 2/3 ünün oyu gerekir.
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantının yapılabilmesi için asıl yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki katının toplantıda hazır olması ve toplantıya katılan üyelerin de 2/3 ünün oyu gerekir.
Genel kurulda alınan kararlar bütün üyeler için de geçerlidir.
OY HAKKI:
MADDE 30-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen temsilcisi oy kullanır.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.
Oyların eşitliği halinde oylama tekrar yapılır.
OYA KATILAMAYACAKLAR:
MADDE 31 – Genel kurul ilan tarihinden en az 30 gün önce birliğe üye olmayanlar oy kullanamaz.
Hiçbir birlik üyesi, birlik ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Birlik işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilen üyeler yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hükümler denetim kurulu üyeleri hakkında uygulanmaz.
KARARLARIN İPTALİ:
MADDE 32- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Ayrıca, yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesinde yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde, bunların her biri karar tarihinden başlayarak genel kurul kararları aleyhine bir ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA
GÖNDERİLMESİ
MADDE 33- Genel kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Tutanak ve hazirun listesi bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından imzalanır.
Yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 30 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, yönetim kurulu ve denetim kurul raporu, bilanço, gelir-gider cetveli, hazirun listesi ile genel kurul toplantı tutanağı her birisinden birer adet olmak üzere hazırlanan evraklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne verilir. Bu evrakların birer adedi aynı zamanda birliğin üye olduğu merkez birliğine de gönderilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, birlik yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili birlikten istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.
YÖNETİM KURULU, ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 34- Yönetim kurulu, kanun, yönetmelik ve tüzük hükümleri içinde birliğin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu birliğin hükmü şahsiyetinin kanuni temsilcisidir.
MADDE 35- Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından sayısı genel kurulca belirlenmek üzere en az beş en çok yedi üye olarak seçilir. Seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
MADDE 36- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak.
c)Birbirleriyle ve denetleme kurulu üyeleriyle ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) akraba olmamak,
d)Hacir altında bulunmamak,
e)18 yaşından küçük olmamak,
f)En az ilkokul mezunu olmak,
g)Birlik personeli olmamak gerekir.

Üyelik şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Genel kurulda en çok oy alan üyeler aldıkları oy sayısına göre yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Oylar eşit gelirse kuraya başvurulur.
Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden, alınan oy sırasına göre biri geçer.
Yönetim kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı birliği temsil yetkisine sahip murahhas üye seçilebilir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, denetim kurulu üyeliğine ve hesap tetkik komisyonuna seçilemezler.
Yönetim kuruluna seçilenler üyelik işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak birlikle birlik konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, birlik üyeleriyle birlik faaliyetlerine ilişkin ticari işlemlerde bulunamaz.
TEMSİL
MADDE 37- Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder. Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.
Yönetim kurulu başkanı, olmadığı zaman yardımcısı birliği temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir.
Birliği temsile yetkili olanlar birliğin konularının sınırları içerisinde çeşitli işleri ve hukuki işlemleri birlik adına yapmak ve birliğin unvanını kullanmak hakkına sahiptirler. Birliği temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Merkez Birliğine bildirilir.
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ
MADDE 38- Görev süresi sona eren üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kuruluna tüzel kişi temsilcisi seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi seçilmişse temsilcilerinin isimlerini birliğe bildirir. Tüzel kişiler yönetim kurulunda kendilerini temsil eden kişileri değiştirme hakkına sahiptir.
Genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde gündemde de seçim maddesi yoksa gündeme seçim maddesi ilave edilmek suretiyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimi yapılır. Ancak genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemez.
MADDE 39- Genel kurulca verilecek karara göre secimler açık veya gizli oyla yapılır. Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimlerinde birliğin mühürlü seçim kâğıtları ve zarfları kullanılır. Bunlar “hazır bulunanlar listesini imza eden üyelere verilir.
Gizli oylamada, birlik mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve zarfların kullanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir.
Genel kurulda birlik mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları, zarfları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılmaz. Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır.
Seçimlerde oy pusulalarına yönetim kurulu, denetim kurulu ve merkez birliği temsilcisi kadar asil ve aynı sayıda yedek üye adayı ayrı ayrı bölümler halinde yazılır. Oy pusulalarına organlar ve merkez birliği temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür.
Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır. Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır.
Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur. Üyeler oylarını tasnif heyetinin önünde seçim sandığına atarlar. Tasnife başlanıldığında oy sayıları üye sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile merkez birliği temsilcisi seçiminde üye sayısı dikkate alınarak birden fazla oy sandığı kullanılabilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
ÇALIŞMA ŞEKLİ:
MADDE 40- Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekâlet veya temsil yoluyla oy veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birbiri ardına üç defa mazeretsiz olarak mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 41- Yönetim kurulu üyeleri her zaman görevinden ayrılabilir. Ancak yönetim kurulu üyeleri, birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludur.
MADDE 42- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Yönetim kurulundan bir üye istifa edipte, yerine geçecek yedek üye yoksa yönetim kurulu, üyeler arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.
Yeni üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar eskileri göreve devam eder. Eski yönetim kurulu görevi devretmemiş ise devredene kadar, genel kurulca karara bağlanmış ödemeler ile önceden ödeme planına bağlanmış ödemeler, vergi ve harç ödemesiyle görevleri sınırlıdır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. Yönetim kurulu üyeleri vekâleten oy kullanamaz.
Kararların geçerli olabilmesi için toplantıya çağrının ispat edilebilecek bir yöntemle yapılması zorunludur.
ÜCRET
MADDE 43- Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.
Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı 3 asgari bürüt ücreti geçemez.
MADDE 44- Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun yetkilerini kullanamaz.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 45- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üye kabul etmek.
b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, yıllık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.
d) Genel kuruldan alınan yetki ile birliğe gerekli personeli işe almak ve gerektiğinde işine son vermek.
e) Birliğe hizmet ve danışmanlık satın almak.
f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak.
g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.
h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
i) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
j) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.
k) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
l) Genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek ve birlik işlerini üyelerin yararına uygun şekilde yürütmek,
m) Birliğin görevleriyle ilgili çalışma ofisleri açmak,
n) Genel kuruldan karar almak şartıyla birliğin varlığından, üyelerin üretim kapasitelerini arttırmak için durumlarına göre bilanço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek,
o) Genel kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
ö) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,
p) Genel kurul toplantısından otuz beş gün önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetim kuruluna vermek ve genel kurul toplantısından on beş gün önce üyelerin incelenmesine sunmak,
r) Kanun ve tüzükteki üyelik hak ve ödevlerinin yerine getirmeyen üyeler hakkında karar alarak durumu genel kurulun onayına sunmak,
s) Gerektiğinde tasfiye işlerini yürütmek,
ş) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik çalışanların sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek,
t) Üyeler ile üye olmak için müracaat edenlerin tüzükte gösterilen üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, uygun olanları üye olarak kaydetmek.
u)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaptırılacak denetim neticesi verilecek talimatlara uymak.
MADDE 46- Yönetim kurulu başkanı genel kurul evrakları ile birliğe ait defter ve her türlü iş ve işlemlere ait belgeleri yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE 47- Yönetim kurulunun kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş, “karar defteri ”ne sıra numarası ve tarihiyle yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantıda alınan kararlar imzalanır.
Verilen karara karşı görüşlü veya çekimser kalanlar, muhalefet veya çekinme sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer üyelerle birlikte sorumlu olmazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa katılırlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI
MADDE 48- Yönetim kurulu; genel kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve üye listelerinin düzenli tutulup saklanmasından ve yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanmasından, incelenmek üzere denetleme kuruluna verilmesinden, birliğe, üyelere ve birlik alacaklılarına karşı ortaklaşa sorumludurlar. Ortaklaşa sorumluluğu gerektiren işlerden bir eksikliği olmadığını ispat eden, özellikle bu işlere karşı oy vermiş olup durumu görüşme tutanağına yazdırmakla beraber denetleme kuruluna hemen yazılı olarak bildiren özrüne dayanarak o işlemlerin görüşmelerinde hazır bulunmayan üye, sorumluluktan kurtulur.
MADDE 49- Yönetim kurulu üyeleri üyelik işlemleri dışında birlik ve birlik üyeleri ile ticari işlemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı kişisel sorumluluklarını gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir.
Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden yönetim kurulu üyeleri kamu görevlilerine ilişkin ceza hükümleri uygulanır.
Kuruluş sırasında kurucu üyeler tarafından resmi makamlara verilen birlik tüzüğü, birlik kuruluşundan sonra birlik hesaplarına aktarılmak üzere kurucu üyelerce geçici yönetim kurulu üyelerinden birisine ödendiğine dair dilekçe gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden birliğin kurucu yönetim kurulu üyeleri sorumludurlar.
MADDE 50- Yönetim kurulu veya temsile yetkili şahısların birliğe ait görevlerini yürütmeleri anında şahsi kusurları olmaksızın meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan birlik sorumludur.
MADDE 51- Birliği temsile yetkili kılınacak kimseleri yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulu, bu kimselerin, isimlerini imzalarını ve bu yetkiye dayanan karar suretini notere tasdik ettirdikten sonra merkez birliğine üye ise merkez birliğine ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderir.
DENETİM KURULU
MADDE 52- Denetim kurulu, genel kurul adına birliğin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.
Denetim kurulu üyeleri üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilirler.
Genel kurulda ibra edilmeyen denetim kurulu üyeleri yönetim ve tekrar denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler.
Süreleri biten denetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Seçilecek denetim kurulu üyelerinde bu tüzüğün 36. maddesindeki yönetim kurulu üyelik şartları aranır. Üyelik şartları yönetim kurulu tarafından araştırılır.
Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetim kurulu üyeliğine seçilemezler. Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar denetim kurulu üyeliğine seçilemezler.
DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN AÇILMASI
MADDE 53- Denetim kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflas veya hacir altına alınması gibi bir sebeple görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyetlerinin kesinleşmesi halinde diğer denetim kurulu üyeleri, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağırmak zorundadırlar.
MADDE 54- Denetim kurulu üyeleri yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle her zaman görevden çekilebilir. Denetim kurulunun herhangi bir nedenle yedekleriyle tamamlanamaması halinde denetim kurulu; birlik üyelerinden birini denetim kurulu üyesi olarak görevlendirir. Bu denetim kurulu üyesi yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur. Ancak, denetim kurulunun toptan çekilmesi veya denetim kurulu sayısının bir kişiye düşmesi halinde yönetim kurulu tarafından, acilen denetim kurulu seçimini yapmak üzere genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
SORUMLULUK:
MADDE 55- Denetim kurulu üyeleri, Kanun ve tüzük ile verilen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe ortaklaşa sorumludurlar.
ÇALIŞMA DÜZENİ, GÖREVİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 56- Denetim kurulu üyeleri en az üç ayda bir toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlayarak “Denetim Kurulu Denetim Raporları” dosyasında saklarlar.
Denetim kurulu üyeleri, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesap ve mevcutları inceler ve düşüncesini açık olarak belirterek yıllık rapor hazırlar. Denetim kurulu üyeleri, yapacağı toplantılarda yönetim kurulunun çalışma düzenini takip ederek gerekli uyarılarda bulunurlar.
MADDE 57- Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliğin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonunda buldukları noksan ve yanlışların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili makam bildirmek ve genel kurulun onayına sunmak.
b) Bilançonun ilgili Kanun hükümlerine göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek,
d) Muhtelif sebeplerle yönetim kurulunun toplantı nisabını kaybetmesi halinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
e) Üç ayda bir ara denetimi yapmak ve ansızın birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim kuruluna vermek,
f) Bütçeyi kontrol etmek,
g) Tasfiye işlemlerini denetlemek,
h) Kanun ve tüzük ile belirlenen hallerde olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,
ı) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
j) Birlik yönetim kurulu üyelerinin ve birlik personelinin cezayı gerektiren fiillerini savcılığa bildirmek,
k) Üyelerin genel kurul toplantılarına katılma hakkını taşıyıp taşımadıklarını incelemek.
l) Yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen yönetim kurulu ve birlik personeli hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak,
Denetim kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz.
MADDE 58- Denetim kurulu üyeleri, bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir suretle tutulup tutulmadığını incelemekle yükümlüdürler.
TOPLANTI VE RAPORLAR:
MADDE 59- Denetim kurulu üyeleri yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmak zorundadırlar.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri eksiklikleri, kanun ve tüzüğe aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
MADDE 60- Denetim kurulu raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye çekilme sebeplerini belirterek imzalar. Genel kurul toplantısında “denetim kurulu raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 61- Denetim kurulu üyeleri, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında birlik veya üyelerin zarara uğrayacağı konularda birlik üyelerine ve üçüncü şahıslara açıklama yapamazlar.
MÜDÜR
Seçimi ve Tayini
MADDE 62- Birlik müdürü yönetim kurulu kararı ile üyeler arasından, tüzel kişi temsilcilerinden veya dışardan azami yönetim kurulu görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla düzenlenecek sözleşmeye dayalı olarak işe alınabilir.
Müdür, kendiliğinden müdürlük görevini devredemez ve yerine vekil bırakamaz. Müdürün görevine son verme işlemi yönetim kurulunca karara bağlanarak yapılır.
Yönetim kurulu ayrı bir müdür atayıncaya kadar, yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir veya birkaç üyeyi murahhas üye olarak görevlendirebilir. Bu durumda murahhas üyeye müdürün tabi olduğu hükümler uygulanır.
MÜDÜRLÜK ŞARTLARI
MADDE 63-Müdürlük şartları şunlardır.
a) Hukuken memuriyete mani hali bulunmamak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Birliğin faaliyetleriyle ilgili konularda 1 Yıl süreyle çalışmış olmak.
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.
MÜDÜRLÜK ÜCRETLERİ
MADDE 64- Birlik müdürü ve personelinin ücretleri genel kurulca kabul edilen kadro ve yıllık tahmini bütçeye göre kararlaştırılır.
MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
MADDE 65- Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını, yıllık çalışma programlarını göz önünde tutarak uygulamak,
b) Birlik işlerini yürütmek, işlerin uyumu ve düzenini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanmamak şartı ile hazır bulunmak.
SAĞLIK, TEKNİK VE İDARİ PERSONEL
MADDE 66- Birlik idari, sağlık ve teknik konularda personel çalıştırabilir. Kamu kurum ve kuruluşlardan herhangi bir projeye dayalı olarak kredi veya yardım alan birlik, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde istenilen şartlara uygun personeli istihdam edebilir.
MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 67- Birlik müdürü, birlik personelinin amiridir. Denetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına birliğin işleri ile ilgili bilgi veremez. Birlik hizmet personeli müdüre karşı sorumludur. Birlik müdürü kendine verilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.
PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI
MADDE 68- Yönetim Kurulu, müdür ve personelinin işine son verebilir. Çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK VE MERKEZ BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER
MERKEZ BİRLİĞİNE GİRİŞ, BAŞVURMA ŞEKLİ VE İTİRAZ
MADDE 69- Genel kurul kararı ile birliğin gelişmesi, amaçlarının gerçekleşmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim yapılması ve birliğin çalışma konularında tavsiyeler alınması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için aynı ürün grubunda bulunan en az 7 birlik tarafından ürün grubunda merkez birliği kurulabilir veya birlik kurulmuş merkez birliğine üye olabilir.
MADDE 70- Birliğin faaliyetleriyle ile ilgili olarak merkez birliğinin satın alacağı, inşa edeceği, kiralayacağı, işletme ve sosyal, eğitim tesislerine genel kurulca belirlenecek miktar üzerinden katılabilir.
TEMSİLCİLİK
MADDE 71- Merkez birliği genel kurullarında birliği temsil etmek üzere birlik genel kurulunca üyeler arasından bir asıl bir yedek temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi 4 yıldır. Asıl temsilcinin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin belgesi karşılığında yedek üyeye oy kullanma yetkisi verilir.
BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 72- Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliklerin ve merkez birliklerin kuruluşu ile ilgili işlemleri yapmak.
b)Birlikleri ve merkez birliklerini uluslararası anlaşmalar, ulusal plân ve programlar çerçevesinde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
c)Birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik yönden desteklemek ve merkez birliklerini teknik yönden denetlemek.
BAKANLIK VE MERKEZ BİRLİĞİNİN DENETİMİ
MADDE 73- Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi yeminli mali müşavirlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere dağıtılır.
Denetim kuruluşlarının tespiti ile denetim usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bakanlık, Birlikleri ve Merkez Birliklerini uygun göreceği müfettiş, kontrolör ve denetçiler vasıtasıyla denetleyebilir. Ayrıca Merkez Birlikleri kendilerine üye olan birlikleri denetleyebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİRLİĞİN FESHİ ve TASFİYE
FESİH SEBEPLERİ
MADDE 74- Birliğin fesih durumları:
a) Kendiliğinden,
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamamasıdır.
Her ilgili, sulh hakiminden, birliğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.
b) Genel kurul kararı ile her zaman birliğin feshine karar verilebilir.
c) Mahkeme kararı ile birliğin amacı; kanuna, yönetmeliğe ve tüzüğe aykırılık teşkil etmesi halinde; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, birliğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde birlik adında “Tasfiye Halinde Balıkesir ili Karesi, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvrindi, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Bigadiç, , Edremit, Burhaniye ilçeleri kanatlı hayvan eti üretimi birliği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında birliğe ait defterler, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında birliğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakların devri genel kurul tarafından belirlenir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
KAYITTAN SİLME
MADDE 75 - Birliğin tüzel kişiliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, yukarıdaki madde hükümlerine göre tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, birlik onay ile Bakanlık kaydından silinir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
HESAP YILI
MADDE 76- Maliye Bakanlığından özel hesap dönemi alınmadıkça hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son gününde biter.
Birlik, bilanço ve gelir tablosunu yıl sonunda (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak hazırlar.
TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 77-Birliğin tutacağı defterler şunlardır.

a) Açılış Onayı Yapılacak Defterler
1) Yevmiye defteri
2) Defteri kebir
3) Envanter defteri
4) Üye kayıt defteri
5) Yönetim kurulu karar defteri
6) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
7) Damga vergisi defteri

1- Açılış onay zamanı
Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır.
Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.
b) Kapanış Onayı Yapılacak Defterler
1) Yevmiye defteri
2) Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri
1- Kapanış Onayı ve Şekli
Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.
BİRLİĞİN GELİRLERİ
MADDE 78-Birliğin gelirleri şunlardır.
a) Üye aidatı,
b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,
c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar,
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri,
f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı,
g) Diğer gelirler.

Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.
BİRLİĞİN GİDERLERİ
MADDE 79-
Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.
BİRLİĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 80-Birlik amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, birliğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve birliğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 81-Birlik üyeleri ürettiği ürün veya ürün gurubunun %100 üretici birliği aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eder.

GE&Cce© 2019 BALIKESİR İLİ KANATLI HAYVAN ETİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak Hilmi Çakır İşhanı No:5-7A K.5 No: 501 Karesi / Balıkesir
Raşit Dokuz WhatsApp 00 49 1514 7029202
Bahattin Baltaş 0 554 193 37 10 – 0 543 329 70 80